Alimenty na małoletnie dziecko – czy można ich uniknąć?

Zgodnie z przepisem art. 133 § 1 k.r.o. rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania. Rodzice obowiązani są łożyć na utrzymanie swoich dzieci bez względu na to, czy zamieszkują wspólnie...